Rítus I.

Digitális fotó

Multi- és hosszú expozíciós kísérlet

2001

A Rí­tus című előadás, ma di­va­tos szó­val él­ve „térspecifikus” előadás, mely sok­fé­le – nem­csak szín­há­zi – tér­ben előadható. Szü­le­té­sé­ben sze­re­pet ját­szott az a fel­adat, me­lyet az idők kezdetétől hor­doz a tánc, mint az a te­vé­keny­ség, mely az em­bert kap­csol­ja egy fe­let­te ál­ló szel­le­mi-éte­ri vi­lág­hoz. Gyertyafényű est, mely a mozdulatművészet esz­kö­zét, a ter­mé­sze­tes em­be­ri moz­du­la­tot, fel­hasz­nál­va pró­bál­ja a rí­tu­sos, szer­tar­tá­sos szel­le­mi vi­lá­got be­jár­ni. Egy olyan uta­zás, mely kö­ze­lebb vi­szi az em­bert ah­hoz az ősi ál­la­pot­hoz, ami­kor még a művészet a hét­köz­nap­ja­ink, egyé­ni éle­tünk szer­ves ré­sze volt. Mozdulatművészeti es­tünk a ma­ga vis­­sza­fo­gott vi­lá­gá­val, egy­faj­ta misz­té­ri­um, mely az em­ber­ben élő ter­mé­sze­tes misz­ti­kum­nak kí­ván for­mát ad­ni és nem akar több len­ni, mint ami.